Thống kê đầu đuôi loto XSTTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Huế 24/12/2022 - 24/03/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/12/2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26/12/2022 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần
01/01/2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/01/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
08/01/2023 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần
09/01/2023 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
15/01/2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
16/01/2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22/01/2023 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/01/2023 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29/01/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
30/01/2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05/02/2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06/02/2023 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12/02/2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13/02/2023 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19/02/2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
20/02/2023 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
26/02/2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
27/02/2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
05/03/2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
06/03/2023 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12/03/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
13/03/2023 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
19/03/2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
20/03/2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Huế 24/12/2022 - 24/03/2023

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/12/2022 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
26/12/2022 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
01/01/2023 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
02/01/2023 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08/01/2023 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09/01/2023 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
15/01/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
16/01/2023 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22/01/2023 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
23/01/2023 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29/01/2023 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
30/01/2023 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/02/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06/02/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần
12/02/2023 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
13/02/2023 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
19/02/2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20/02/2023 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
26/02/2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần
27/02/2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/03/2023 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
06/03/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
12/03/2023 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/03/2023 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19/03/2023 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
20/03/2023 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần