Thống kê đầu đuôi loto XSKH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Khánh Hòa 06/04/2022 - 05/07/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06/04/2022 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10/04/2022 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
13/04/2022 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/04/2022 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20/04/2022 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
24/04/2022 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
27/04/2022 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
01/05/2022 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 0 lần
04/05/2022 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08/05/2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
11/05/2022 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
15/05/2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
18/05/2022 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
22/05/2022 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
25/05/2022 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29/05/2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01/06/2022 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05/06/2022 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần
08/06/2022 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
12/06/2022 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
15/06/2022 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19/06/2022 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/06/2022 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
26/06/2022 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/06/2022 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
03/07/2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Khánh Hòa 06/04/2022 - 05/07/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06/04/2022 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
10/04/2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/04/2022 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần
17/04/2022 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20/04/2022 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24/04/2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần
27/04/2022 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
01/05/2022 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04/05/2022 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
08/05/2022 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
11/05/2022 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
15/05/2022 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
18/05/2022 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
22/05/2022 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
25/05/2022 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29/05/2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
01/06/2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
05/06/2022 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần
08/06/2022 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
12/06/2022 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
15/06/2022 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
19/06/2022 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
22/06/2022 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
26/06/2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
29/06/2022 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/07/2022 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần