Thống kê đầu đuôi loto XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Đà Nẵng 06/04/2022 - 05/07/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06/04/2022 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/04/2022 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
13/04/2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
16/04/2022 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần
20/04/2022 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
23/04/2022 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27/04/2022 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
30/04/2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04/05/2022 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07/05/2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
11/05/2022 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
14/05/2022 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần
18/05/2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
21/05/2022 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
25/05/2022 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
28/05/2022 8 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
01/06/2022 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
04/06/2022 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08/06/2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/06/2022 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15/06/2022 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần
18/06/2022 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
22/06/2022 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/06/2022 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
29/06/2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/07/2022 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Đà Nẵng 06/04/2022 - 05/07/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06/04/2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09/04/2022 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
13/04/2022 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
16/04/2022 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
20/04/2022 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
23/04/2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
27/04/2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
30/04/2022 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
04/05/2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/05/2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần
11/05/2022 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14/05/2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
18/05/2022 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21/05/2022 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25/05/2022 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/05/2022 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01/06/2022 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
04/06/2022 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
08/06/2022 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
11/06/2022 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15/06/2022 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/06/2022 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
22/06/2022 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
25/06/2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29/06/2022 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
02/07/2022 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần