Thống kê đầu đuôi loto XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Đà Nẵng 04/09/2022 - 03/12/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07/09/2022 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
10/09/2022 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14/09/2022 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
17/09/2022 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
21/09/2022 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần
24/09/2022 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần
28/09/2022 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
01/10/2022 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
05/10/2022 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08/10/2022 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12/10/2022 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
15/10/2022 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19/10/2022 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
22/10/2022 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
26/10/2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
29/10/2022 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/11/2022 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
05/11/2022 0 lần 0 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/11/2022 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
12/11/2022 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
16/11/2022 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/11/2022 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/11/2022 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
26/11/2022 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
30/11/2022 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Đà Nẵng 04/09/2022 - 03/12/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07/09/2022 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
10/09/2022 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
14/09/2022 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17/09/2022 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/09/2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
24/09/2022 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28/09/2022 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
01/10/2022 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
05/10/2022 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
08/10/2022 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12/10/2022 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15/10/2022 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/10/2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
22/10/2022 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần
26/10/2022 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/10/2022 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/11/2022 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/11/2022 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
09/11/2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/11/2022 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
16/11/2022 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
19/11/2022 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần
23/11/2022 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
26/11/2022 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
30/11/2022 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần