Thống kê đầu đuôi loto XSMB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Miền Bắc 04/09/2022 - 03/12/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/09/2022 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
05/09/2022 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
06/09/2022 4 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
07/09/2022 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần
08/09/2022 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09/09/2022 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
10/09/2022 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11/09/2022 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12/09/2022 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 8 lần 3 lần 3 lần 0 lần
13/09/2022 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
14/09/2022 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
15/09/2022 3 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
16/09/2022 0 lần 4 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
17/09/2022 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần
18/09/2022 6 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
19/09/2022 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
20/09/2022 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 8 lần
21/09/2022 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22/09/2022 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23/09/2022 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
24/09/2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần
25/09/2022 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
26/09/2022 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần
27/09/2022 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần
28/09/2022 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
29/09/2022 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần
30/09/2022 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần
01/10/2022 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần
02/10/2022 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần
03/10/2022 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
04/10/2022 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
05/10/2022 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
06/10/2022 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 2 lần
07/10/2022 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08/10/2022 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
09/10/2022 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần
10/10/2022 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/10/2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12/10/2022 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
13/10/2022 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
14/10/2022 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15/10/2022 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16/10/2022 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần
17/10/2022 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18/10/2022 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần
19/10/2022 0 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20/10/2022 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
21/10/2022 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần
22/10/2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 7 lần
23/10/2022 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24/10/2022 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25/10/2022 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
26/10/2022 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần
27/10/2022 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
28/10/2022 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
29/10/2022 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
30/10/2022 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần
31/10/2022 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
01/11/2022 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 0 lần 2 lần
02/11/2022 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
03/11/2022 0 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
04/11/2022 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
05/11/2022 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần
06/11/2022 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
07/11/2022 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
08/11/2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 6 lần
09/11/2022 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
10/11/2022 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần
11/11/2022 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
12/11/2022 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
13/11/2022 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14/11/2022 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/11/2022 6 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
16/11/2022 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 6 lần 1 lần
17/11/2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
18/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần
19/11/2022 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20/11/2022 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần
21/11/2022 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
22/11/2022 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
23/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
25/11/2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
26/11/2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
27/11/2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
28/11/2022 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
29/11/2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần
30/11/2022 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần
01/12/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02/12/2022 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Miền Bắc 04/09/2022 - 03/12/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/09/2022 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
05/09/2022 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06/09/2022 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07/09/2022 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần
08/09/2022 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
09/09/2022 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
10/09/2022 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
11/09/2022 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 7 lần
12/09/2022 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
13/09/2022 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
14/09/2022 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15/09/2022 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
16/09/2022 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
17/09/2022 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
18/09/2022 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
19/09/2022 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
20/09/2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
21/09/2022 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
22/09/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
23/09/2022 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24/09/2022 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
25/09/2022 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần
26/09/2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/09/2022 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần
28/09/2022 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
29/09/2022 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần
30/09/2022 1 lần 3 lần 8 lần 0 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01/10/2022 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
02/10/2022 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
03/10/2022 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
04/10/2022 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 6 lần
05/10/2022 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần
06/10/2022 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
07/10/2022 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08/10/2022 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/10/2022 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
10/10/2022 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
11/10/2022 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/10/2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/10/2022 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14/10/2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 1 lần
15/10/2022 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
16/10/2022 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần
17/10/2022 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
18/10/2022 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19/10/2022 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 5 lần
20/10/2022 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần
21/10/2022 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
22/10/2022 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần
23/10/2022 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24/10/2022 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
25/10/2022 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
26/10/2022 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần
27/10/2022 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần
28/10/2022 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
29/10/2022 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
30/10/2022 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
31/10/2022 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
01/11/2022 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 6 lần 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần 4 lần
02/11/2022 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
03/11/2022 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
04/11/2022 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
05/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
06/11/2022 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần
07/11/2022 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
08/11/2022 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
09/11/2022 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
10/11/2022 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
11/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/11/2022 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
13/11/2022 3 lần 7 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
14/11/2022 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15/11/2022 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
16/11/2022 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17/11/2022 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
18/11/2022 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19/11/2022 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
20/11/2022 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/11/2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
22/11/2022 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23/11/2022 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
25/11/2022 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
26/11/2022 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
27/11/2022 2 lần 4 lần 7 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/11/2022 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần
29/11/2022 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
30/11/2022 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
01/12/2022 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
02/12/2022 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần