Thống kê đầu đuôi loto XSMB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Miền Bắc 05/04/2022 - 04/07/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/04/2022 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
06/04/2022 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
07/04/2022 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
08/04/2022 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần
09/04/2022 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần
10/04/2022 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
11/04/2022 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
12/04/2022 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
13/04/2022 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14/04/2022 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15/04/2022 2 lần 1 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/04/2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần
17/04/2022 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần
18/04/2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần
19/04/2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần
20/04/2022 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
21/04/2022 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần
22/04/2022 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 9 lần 1 lần 2 lần 5 lần
23/04/2022 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
24/04/2022 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 8 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25/04/2022 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần
26/04/2022 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
27/04/2022 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
28/04/2022 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
29/04/2022 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
30/04/2022 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01/05/2022 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02/05/2022 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
03/05/2022 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần
04/05/2022 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
05/05/2022 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/05/2022 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/05/2022 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08/05/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
09/05/2022 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
10/05/2022 8 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
11/05/2022 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12/05/2022 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần
13/05/2022 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
14/05/2022 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
15/05/2022 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/05/2022 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
17/05/2022 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
18/05/2022 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
19/05/2022 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
20/05/2022 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần
21/05/2022 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22/05/2022 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
23/05/2022 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
24/05/2022 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
25/05/2022 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
26/05/2022 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
27/05/2022 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
28/05/2022 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29/05/2022 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần
30/05/2022 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần
31/05/2022 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
01/06/2022 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
02/06/2022 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần
03/06/2022 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 7 lần
04/06/2022 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần
05/06/2022 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06/06/2022 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/06/2022 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
08/06/2022 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
09/06/2022 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10/06/2022 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11/06/2022 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12/06/2022 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
13/06/2022 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
14/06/2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
15/06/2022 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
17/06/2022 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
18/06/2022 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
19/06/2022 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
20/06/2022 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
21/06/2022 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
22/06/2022 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
23/06/2022 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
24/06/2022 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
25/06/2022 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
26/06/2022 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
27/06/2022 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
28/06/2022 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần
29/06/2022 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
30/06/2022 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
01/07/2022 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
02/07/2022 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 6 lần 2 lần
03/07/2022 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Miền Bắc 05/04/2022 - 04/07/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/04/2022 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
06/04/2022 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần
07/04/2022 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08/04/2022 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09/04/2022 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần
10/04/2022 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
11/04/2022 5 lần 8 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
12/04/2022 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 2 lần
13/04/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
14/04/2022 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 0 lần
15/04/2022 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
16/04/2022 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
17/04/2022 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần
18/04/2022 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần
19/04/2022 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
20/04/2022 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21/04/2022 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
22/04/2022 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
23/04/2022 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần
24/04/2022 4 lần 6 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
25/04/2022 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26/04/2022 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần
27/04/2022 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần
28/04/2022 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
29/04/2022 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
30/04/2022 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
01/05/2022 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần
02/05/2022 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần
03/05/2022 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
04/05/2022 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
05/05/2022 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
06/05/2022 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
07/05/2022 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/05/2022 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
09/05/2022 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần
10/05/2022 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
11/05/2022 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
12/05/2022 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
13/05/2022 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần
14/05/2022 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
15/05/2022 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
16/05/2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
17/05/2022 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần
18/05/2022 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
19/05/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20/05/2022 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 7 lần 4 lần
21/05/2022 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần
22/05/2022 0 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
23/05/2022 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
24/05/2022 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần
25/05/2022 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 7 lần
26/05/2022 5 lần 2 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần
27/05/2022 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
28/05/2022 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần
29/05/2022 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần
30/05/2022 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần
31/05/2022 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01/06/2022 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
02/06/2022 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
03/06/2022 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
04/06/2022 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần
05/06/2022 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
06/06/2022 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07/06/2022 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
08/06/2022 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
09/06/2022 7 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10/06/2022 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
11/06/2022 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 6 lần
12/06/2022 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
13/06/2022 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
14/06/2022 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần
15/06/2022 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
17/06/2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
18/06/2022 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19/06/2022 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
20/06/2022 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/06/2022 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần
22/06/2022 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần 2 lần
23/06/2022 5 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24/06/2022 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
25/06/2022 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần
26/06/2022 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27/06/2022 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
28/06/2022 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
29/06/2022 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
30/06/2022 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần
01/07/2022 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02/07/2022 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần
03/07/2022 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần