Thống kê đầu đuôi loto XSMB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Miền Bắc 02/01/2023 - 02/04/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02/01/2023 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần
03/01/2023 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 7 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
04/01/2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
05/01/2023 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
06/01/2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 6 lần 1 lần
07/01/2023 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần
08/01/2023 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09/01/2023 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10/01/2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11/01/2023 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
12/01/2023 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
13/01/2023 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 8 lần 3 lần 0 lần 4 lần
14/01/2023 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/01/2023 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
16/01/2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
17/01/2023 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
18/01/2023 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
19/01/2023 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20/01/2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
25/01/2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
26/01/2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
27/01/2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
28/01/2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần
29/01/2023 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
30/01/2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
31/01/2023 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
01/02/2023 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
02/02/2023 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
03/02/2023 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
04/02/2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
05/02/2023 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
06/02/2023 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
07/02/2023 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 5 lần 4 lần
08/02/2023 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
09/02/2023 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
10/02/2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11/02/2023 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/02/2023 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần
13/02/2023 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14/02/2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
15/02/2023 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
16/02/2023 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17/02/2023 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
18/02/2023 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần 4 lần
19/02/2023 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần
20/02/2023 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21/02/2023 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần
22/02/2023 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
23/02/2023 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
24/02/2023 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần
25/02/2023 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần 5 lần 0 lần 4 lần
26/02/2023 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 8 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần
27/02/2023 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần
28/02/2023 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
01/03/2023 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 8 lần
02/03/2023 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
03/03/2023 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04/03/2023 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05/03/2023 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
06/03/2023 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
07/03/2023 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08/03/2023 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
09/03/2023 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần
10/03/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
11/03/2023 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12/03/2023 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần
13/03/2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
14/03/2023 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
15/03/2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16/03/2023 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
17/03/2023 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
18/03/2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần
19/03/2023 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
20/03/2023 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
21/03/2023 2 lần 3 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần
22/03/2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
23/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
24/03/2023 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
25/03/2023 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
26/03/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 2 lần 1 lần
27/03/2023 4 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
28/03/2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
29/03/2023 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
30/03/2023 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
31/03/2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần
01/04/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Miền Bắc 02/01/2023 - 02/04/2023

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02/01/2023 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
03/01/2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
04/01/2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần
05/01/2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/01/2023 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/01/2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
08/01/2023 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
09/01/2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần
10/01/2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần
11/01/2023 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
12/01/2023 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13/01/2023 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần
14/01/2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/01/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16/01/2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
17/01/2023 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
18/01/2023 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
19/01/2023 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
20/01/2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
25/01/2023 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
26/01/2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
27/01/2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
28/01/2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29/01/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
30/01/2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
31/01/2023 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01/02/2023 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
02/02/2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
03/02/2023 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
04/02/2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần
05/02/2023 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần
06/02/2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
07/02/2023 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08/02/2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
09/02/2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
10/02/2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần
11/02/2023 3 lần 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/02/2023 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
13/02/2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
14/02/2023 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
15/02/2023 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
16/02/2023 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
17/02/2023 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
18/02/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 4 lần
19/02/2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20/02/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần
21/02/2023 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
22/02/2023 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
23/02/2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần
24/02/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25/02/2023 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần 9 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
26/02/2023 5 lần 7 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
27/02/2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
28/02/2023 7 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
01/03/2023 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
02/03/2023 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
03/03/2023 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần
04/03/2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần
05/03/2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
06/03/2023 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần
07/03/2023 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08/03/2023 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/03/2023 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
10/03/2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
11/03/2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12/03/2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần
13/03/2023 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14/03/2023 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
15/03/2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
16/03/2023 2 lần 4 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
17/03/2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần
18/03/2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
19/03/2023 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 7 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20/03/2023 4 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
21/03/2023 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
22/03/2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
23/03/2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24/03/2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần
25/03/2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
26/03/2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27/03/2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
28/03/2023 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
29/03/2023 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/03/2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
31/03/2023 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
01/04/2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần